วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียน 13 /12/2010

วิทยาการวิจัย(1045204) 3 นก. (2-2) ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์วันนี้ดร.เรืองเดช เข้าสอนและตรวจงานวิจัย บทที่ 1-3 ของนักศึกษาที่นำเสนออย่างต่อเนื่องและให้คำชี้แนะโดยเฉพาะการทำงานวิจัยควรเน้นการวิจัยที่อาศัยเวลาไม่เช่น การวิจัยเชิงสำรวจ แต่ไม่ควรทำงานวิจัยเชิงทดลอง ดังนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ส่งงานวิจัยเชิงสำรวจส่วนใหญ่จะผ่านแต่อาจปรับปรุงองค์ประกอบให้ครบถ้วนเป็นราย ๆ ไป
ส่วนช่วงบ่ายดร.ขจรศักดิ์ เข้ามาพบปะกับนักศึกษาเพื่อตอบปัญหาเกียวกับการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา การส่งจ่ายค่าเทอมโดยสามารถผ่อนจากเข้าบัญชีที่อาจารย์กำหนดแต่ให้จ่ายผ่านธนาคารห้ามจ่ายทางATM เพื่อจะได้ใบเสร็จเป็นหลักฐาน ร่วมทั้งการในวันที่ 25 - 26 ธ.ค. 53 และ 2-3 ม.ค.54 ให้หยุดเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจกับนักศึกษาที่กำลังวิตกกังวงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายว่าควรวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมอย่ากังวงจนเกินไป **ส่วนวันที่ 19 ธ.ค. 53 จะมีการสอบข้อเขียนในหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัย(ออกแบบการวิจัย) โดยนักศึกษาจะต้องไปฝึกเขียน ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ ประชากร(กลุ่มตัวอย่าง) เครื่องมือ ซึ่งครอบคลุมบทที่ 1-3 และวันที่ 18 ธ.ค.53 ให้ส่งpaper บทที่ 1-3 ให้เรียบร้อย ***
ต่อจากนั้นอาจารย์ได้บรรยายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการวิจัย โดยให้นักศึกษาดูคู่มือการทำงานวิจัย(ดาวน์โหลดได้จากบทความที่ผ่านมา) ส่วนการวิเคราะห์ให้ใช้โปรแกรม SPSS ส่วนเนื้อหาที่เรียนวันนี้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ http://www.4shared.com/file/DQd3Qda0/Dr_online.html

ไม่มีความคิดเห็น: